Nieuws: #feitoffabel 24 december: woningcorporatiesterug naar nieuws

woning

Luister de uitzending terug.

Sinds de presentatie van het regeerakkoord ligt de minister van Wonen en Rijksdienst Stef Blok (VVD) overhoop met de woningcorporaties. Blok wil woningcorporaties meer mogelijkheden geven om huren te verhogen en verwacht van hun geld terug via een verhuurdersheffing van twee miljard. De woningcorporaties stellen echter dat ze vanwege dalende huizenprijzen niet in staat zullen zijn deze heffing te betalen.

Hoeveel woningcorporaties zijn er eigenlijk in Nederland?
Er zijn 389  bij het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) geregistreerde woningcorporaties in Nederland. De eerste woningbouwvereniging in Nederland was de Vereeniging ten behoeve der Arbeidersklasse in Amsterdam, opgericht in 1852.

Hoeveel woningen worden er via woningcorporaties verhuurd?
In 2011 verhuurden woningcorporaties in totaal 2.3 miljoen woningen, dat is 70% van het totale huuraanbod en 31% van het totale woonaanbod. De 22 grootste woningcorporaties verhuren samen 700.000 woningen.

Van alle woningen van corporaties viel 97% (2.2 miljoen woningen) onder de huurtoeslaggrens (652.52 euro). In 2007 was dit 98.6%.

Amsterdam is de gemeente met de meeste woningen in bezit van woningcorporaties: 187.128 woningen.

Hoe worden woningcorporaties gefinancierd?
Woningcorporaties ontvangen huur (12 miljard in 2011), verkopen bezit en kunnen via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw geld lenen onder markttarief. Dit omdat er een ‘zekerheidsstructuur’ in de leningen zit, deze bestaat uit drie ringen:
-          Woningcorporaties staan garant voor elkaar en kunnen steun bij elkaar aanvragen
-          Saneringsfonds: corporaties in problemen kunnen een aanvraag dit bij dit fonds beheerd door het CFV en gefinancierd door corporaties
-          Uiteindelijk staan overheid en gemeenten garant

Bij Vestia is er gebruik gemaakt van het saneringsfonds. De overheid heeft nog nooit direct een woningcorporatie hoeven redden. In de jaren ’90 ontvingen woningcorporaties nog direct subsidies van de overheid, nu is dat niet meer het geval. Sinds de verzelfstandiging (midden de jaren ’90) hebben woningcorporaties veel bezit opgebouwd en kunnen nu ‘zelfstandig’ functioneren.

De afgelopen jaren verkochten woningcorporaties ieder jaar ongeveer 15.000 huizen, in 2011 was dat 18.000. Het grootste deel (14.300 van 18.000) wordt verkocht aan particulieren.

Wat gaat het kabinet nu veranderen?
Het kabinet neemt verschillende maatregelen om te huren te verhogen. Zo worden er maatregelen genomen tegen scheefhuren en voor het bepalen van de huurprijs wordt het puntensysteem vervangen door 4.5% van de WOZ waarde. De extra inkomsten (verhuurdersheffing) moeten aan de overheid worden betaald, het kabinet wil op deze manier structureel twee miljard aan inkomsten binnenhalen.

Wat is het bezwaar van de corporaties?
Woningcorporaties stellen dat de WOZ waarde van woningen dalen en hierdoor de huren nauwelijks verder kunnen stijgen en in sommige gebieden zelfs zullen dalen. De afgelopen jaren is gemiddelde WOZ waarde van alle huizen van woningcorporaties gedaald van 160.000 euro in 2009 naar 154.000 euro in 2011 .

Een belangrijk argument voor het in beweging brengen van de woningmarkt is de bouw die nu stagneert. Wat is aandeel van woningcorporaties hierin?
In 2007 waren woningcorporaties goed voor 26% van alle gereed gekomen woningen, in 2011 was dit 35%. Beide jaren leverden woningcorporaties ongeveer 20.000 woningen op. Marktpartijen zijn echter door de crisis minder gaan bouwen: in 2007 nog 50.000 woningen, in 2011 30.000.

Hoe zit het eigenlijk met de beruchte salarissen van woningcorporatiebestuurders?
Salaris van woningbouwbestuurders is vaak onderwerp van debat geweest. Op dit moment geldt de sectorbrede beloningscode (sinds 2010) . Het maximale vaste salaris bedraagt nu 188.000.

Vanaf 1 januari 2013 gaat de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Wnt) in, dit betekent dat het maximale salaris van iemand die bij een woningcorporatie werkt 130% van een ministersalaris bedraagt. Het kabinet is van plan de norm te verlagen naar 100% van een ministersalaris (144.000 euro).

Bronnen
Rijksoverheid: beloning bestuurders woningcorporaties
Rijksoverheid: salaris minister
Vereniging toezichthouders woningcorporaties
Centraal Fonds Volkshuisvesting: sectorbeeld
Centraal Fonds Volkshuisvesting: saneringssteun
Waarborgfonds Sociale Woningbouw 
CBS Statline: Nieuwbouwwoningen
CBS Statline: Woningvoorraad naar eigendom; regio 

 

 


Meer nieuws & #feitoffabel