Nieuws: #feitoffabel 26 april: Corrie van Brenk over de solvabiliteit van zorgverzekeraarsterug naar nieuws

corrievanbrenk

Luister hier de uitzending terug.

Corrie van Brenk (Abvakabo FNV):We zien dat er 1,4 miljard aan winst bij de zorgverzekeraars bijgeschreven wordt. Daar hebben we discussie over gehad. We weten dat De Nederlansche Bank daar allerlei eisen in te stellen … die zeggen, er moet een bepaalde buffer zijn voor zorgverzekeraars, anders vallen ze misschien om. Nou volgens mij verhogen ze dan de premie, maar goed. En die buffer is 150%, maar er zitten er nu al over de 225%. Dus het is zorggeld van de burgers die niet naar zorg is gegaan.” (bron: Buitenhof)

Uitleg:
Uit de jaarverslagen van vier grote zorgverzekeraars (Achmea, CZ, Menzis en VGZ) blijkt dat er inderdaad zorgverzekeraars zijn met een buffer van meer dan 225%. CZ meldt over 2012 een solvabiliteit van 240%.
Bij Achmea is de buffer minder ruim, de solvabiliteit bedraagt 153%. VGZ en Menzis hebben nog geen cijfers over 2012 gepresenteerd, maar zaten in 2011 allebei boven de 150%.

De gemiddelde solvabiliteit van alle zorgverzekeraars zit al geruime tijd boven de 200%.

Waarom moet de buffer van zorgverzekeraars 150% zijn?
Kort gezegd geeft de solvabiliteit een indicatie van de mate waarin een verzekeraar in staat is direct aan haar betalingsverplichtingen te voldoen. Het is een verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen. Om te waarborgen dat zorgverzekeraars niet omvallen (en de burger geen zorg meer vergoed krijgt) zijn er wettelijke minimumeisen gesteld aan de solvabiliteit van zorgverzekeraars.

Wettelijk is bepaald dat zorgverzekeraars (voor het basispakket) een minimaal eigen vermogen moeten hebben van 11% van de schadegevallen (dit is per 1 januari 2012 verhoogd van 9% naar 11%). Voldoet een zorgverzekeraar precies aan deze minimumeis, dan heeft hij een buffer van 100%.

Als verzekeraars te dicht bij deze minimumeis dreigen te komen mag De Nederlansche Bank (DNB) ingrijpen. Hiervoor wordt een buffer gehanteerd van 150% van de minimumeis, maar ook een buitengewoon snelle daling van de solvabiliteit kan verscherpt toezicht als gevolg hebben.

Vanaf 2014 moeten zorgverzekeraars in het kader van de Europese richtlijn Solvency II aan nieuwe solvabiliteitseisen voldoen. Verzekeraars zelf verwachten dat ze door de nieuwe eisen een hoger eigen vermogen moeten houden.

Corrie van Brenk stelt dat zorgverzekeraars in 2012 1.4 miljard euro winst maakten, klopt dat?
De cijfers over 2012 zijn nog niet helemaal definitief. De 1,4 miljard euro die Corrie van Brenk noemt is op basis van voorlopige cijfers van DNB die Schippers op 10 april naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De 1,4 miljard euro winst is een ruime stijging ten opzichte van 2011 (0,6 miljard euro). Volgens DNB zijn er drie redenen voor deze stijging.
1. Zorgverzekeraars hebben met de premies voor 2012 rekening gehouden met de stengere solvabiliteitseisen.
2. De zorguitgaven over 2012 vallen lager uit dan geraamd.
3. Meevallende opbrengsten uit beleggingen.

Welk deel van de totale kosten betalen we via de zorgverzekeraar?
In 2011 bedroegen de totale zorgkosten volgens de zorgrekeningen van het CBS 90 miljard euro. 36 miljard daarvan werd betaald uit de zorgverzekeringswet. De helft hiervan wordt betaald via de inkomensafhankelijke premie (via het salaris), en de andere helft via de nominale premie (de premie die je aan je zorgverzekeraar betaalt), aangevuld met een rijksbijdrage en eigen bijdragen.

Bronnen:
Jaarverslag Achmea 2012
Jaarrekening CZ 2012
Jaarverslag VGZ 2011
Jaarverslag Menzis 2011
Marktscan Zorgverzekeringsmarkt (Nederlandse Zorgautoriteit)
DNB over solvency II
Kamerbrief positieve financiële resultaten zorgverzekeraars
Fact report Verkiezingen: Zorgkosten

 

 

 

 

 

Grafiek

<iframe src=”http://s3.datawrapper.de/XewTO/” frameborder=”0″ allowtransparency=”true” allowfullscreen=”allowfullscreen” webkitallowfullscreen=”webkitallowfullscreen” mozallowfullscreen=”mozallowfullscreen” oallowfullscreen=”oallowfullscreen” msallowfullscreen=”msallowfullscreen” width=”560″ height=”400″></iframe>

Meer nieuws & #feitoffabel