Hoe werken we?

The Fact Club voedt het publieke debat met feiten. Een constructief debat begint namelijk bij een feitelijke onderbouwing van argumenten. Over verschillende maatschappelijke thema’s zoals arbeidsmarkt, woningmarkt, zorg en energie publiceert The Fact Club fact reports. In deze fact reports zijn de belangrijkste feiten verwerkt in overzichtelijke en interactieve infographics. Inzichtelijk en verrassend.

Ieder fact report wordt gemaakt volgens dezelfde stappen:

Stap 1:
samenstellen fact team

Het maken van een fact report begint met het samenstellen van een fact team. Dit team wordt gevormd door een voorzitter, een aantal onderzoekers en ontwerpers. De voorzitter wordt benaderd door De Publieke Zaak en BNR. Onderzoekers zijn enthousiaste thema-experts die graag eens de feiten op ‘hun’ thema op een rijtje willen. Waar nodig werken ook medewerkers van De Publieke Zaak mee aan het onderzoek. De ontwerpers gaan op basis van de analyse aan de slag met het maken van infographics die de gevonden data begrijpelijk en verrassend weergeven.

Stap 2:
opstellen onderzoeksopzet

De voorzitter stelt een startnotitie op met daarin een aantal denkrichtingen en actuele vragen. Aan de hand daarvan maken de onderzoekers een onderzoeksopzet. In de onderzoeksopzet staan de hoofd- en deelvragen aan de hand waarvan het onderzoek wordt uitgevoerd. De onderzoeksopzet wordt voor tips en advies voorgelegd aan onafhankelijke experts van bijvoorbeeld CBS, Motivaction en SEO en na verwerking van hun commentaar wordt gestart met het feitendocument.

Stap 3:
feitendocument

In het feitendocument staan alle relevante feiten, inclusief bronnen. Ook dit document wordt besproken met de partners. Doel is te bepalen welke feiten worden gebruikt voor het fact report. De verschillende keuzes en afwegingen die hierbij worden gemaakt worden vermeld in het verantwoordingsdocument.

Stap 4:
analysedocument

Nadat het feitendocument is besproken met de verschillende partners wordt een analysedocument gemaakt, dit document vormt de basis voor de infographics en de interactieve modules. De ontwerpers maken vervolgens de infographics.

Stap 5:
fact report

Het uiteindelijke fact report is een serie infographics en interactieve modules zoals op de website te vinden. Bij elke infographic en module is verantwoord hoe deze tot stand is gekomen.