Achtergrond & Ambitie

The Fact Club is geïnitieerd door de vereniging De Publieke Zaak, omdat het steeds duidelijker wordt, dat wij onze doelstellingen alleen kunnen bereiken als we een constructieve dialoog met elkaar en met alle Nederlanders kunnen aangaan. En voor een constructief gesprek is betrouwbare publieke informatie een eerste vereiste

Wij constateren dat onderwerpen steeds complexer worden en losse meningen vaak meer aandacht krijgen dan onderbouwde argumenten. Daarom willen wij het publieke debat voeden met overzicht, inzicht en betrouwbare feiten. Dit doen we voor alle thema’s, die voor de individuele burger van belang zijn, zoals arbeidsmarkt, leefomgeving, huisvesting, energie, zorg, onderwijs en migratie.

The Fact Club heeft de ambitie om een breed publiek inzicht te bieden in voor hen relevante onderwerpen door zo veel mogelijk feiten van fabels te scheiden. Onze primaire doelstelling is een platform te creëren voor de voornaamste factcheckers in binnen- en buitenland. Daarbij beperken we ons in eerste instantie tot publicaties in het Nederlands en Engels. Bij de selectie van deze partijen proberen we zo goed mogelijk een oordeel te vormen over de kwaliteit en betrouwbaarheid van de bronnen. De bronnen worden ook altijd genoemd.

In een volgende fase verwachten wij ook zelf teams te formeren, die feiten over typisch Nederlandse onderwerpen gaan toetsen. Aansluitend zullen we dan ook zogenaamde Fact Reports uitbrengen. Dit is in 2012 en 2013 ook door The Fact Club gedaan.

Bij het presenteren van de overzichten, inzichten en feiten streven wij vooral naar toegankelijkheid en leesbaarheid voor de gemiddelde burger en vermijden diepgaande wetenschappelijke beschouwingen. Waar relevant, verwijzen we wel naar dergelijke teksten

The Fact Club wil gezamenlijk een veelbelovend toekomst bouwen op basis van een helder inzicht in en overzicht van feiten. Haar aanpak heeft de volgende kenmerken:

 • Samen werken met bestaande betrokken organisaties en initiatieven
 • Inspireren en faciliteren van programma’s en projecten van derden
 • Open staan voor iedereen, die onze ambities deelt
 • Zeker stellen van politieke onafhankelijkheid
 • Zoeken naar creatieve oplossingen met een menselijke maat
 • Experimenteren met goede ideeën
 • Celebreren van mensen en organisaties, die wezenlijk bijdragen aan onze missie

Geïnteresseerd om op een of andere manier bij te dragen aan dit initiatief? Bekijk hier voor de mogelijkheden. Alle steun is zeer welkom.

Achtergrond van De Publieke Zaak

Onze samenleving lijkt op een dood spoor beland. Het individualisme en het eigen belang lijkt in vele gevallen het gemeenschappelijk belang en de menselijke noodzaak en behoefte tot constructief “samen leven” te overstijgen. Daarnaast blijkt onze maatschappelijke inrichting niet opgewassen tegen de uitdagingen van vandaag en zeker net die van de morgen.

De vereniging is in 2002 opgericht door ruim 100 prominente Nederlanders van zeer diverse pluimage met als doel alle Nederlanders te stimuleren om met hun denken en doen bij te dragen aan een inspirerende toekomst, waarin de menselijke waarden, de menselijke maat  én “samen werken” centraal staan.

De vereniging De Publieke Zaak (DPZ) inspireert en faciliteert daartoe samenwerkingen tussen al die mensen, die zich bezig willen houden met … de publieke zaak.

Visie van De Publieke Zaak

Een hernieuwde “samen-leving” vereist geen keuze tussen socialisme en kapitalisme of welk -isme dan ook. We hebben organische instellingen nodig:

 • We hebben een overheid nodig, die vooral meer inspireert en mogelijk maakt in plaats van alleen maar stuurt en controleert.
 • We hebben bedrijven nodig, die waarde creëren voor alle stakeholders en niet primair alleen de aandeelhouders en
 • We hebben burgers nodig, die zowel persoonlijk als collectief de verantwoordelijkheid voor het welzijn van de samenleving op zich nemen.
 • We hebben overal organisaties nodig, die doelgericht en doelmatig zijn gericht op de mogelijkheden en vereisten van de toekomst en die uitgaan van de menselijke maat

Missie van De Publieke Zaak

BOUWEN AAN ONZE TOEKOMSTCREATE THE FUTURE

Werkterreinen van De Publieke Zaak

De inspanningen van De Publieke Zaak zijn zowel gericht op de cultuur als de structuur van ons land. Beide werkvelden hebben grote invloed op elkaar.

Cultuur gaat in onze definitie over hoe wij met elkaar omgaan, over rekening houden met en zorgen voor medeburgers, over zelf initiatieven ontwikkelen en over samen werken. Het werkterrein cultuur krijgt alle aandacht op de website van MaatschapWij, die is opgericht in samenwerking met een groot aantal founding partners, waaronder nationale sportbonden, maatschappelijke instellingen en grote ondernemingen.

Structuur gaat in onze definitie over de inrichting van ons land in de meest brede zin, dus over de inrichting van onze democratie en overheid, over wet- en regelgeving, over de opzet en inzet van publieke middelen. Het werkterrein structuur krijgt alle aandacht op deze website.

De Publieke Zaak richt haar activiteiten op het inspireren en faciliteren van al diegenen – individuen en organisaties – die de publieke zaak een warm hart toedragen. Er zijn al heel veel goede initiatieven en De Publieke Zaak wil al deze positieve krachten in open samenwerking met elkaar verbinden en een gemeenschappelijk platform bieden, opdat hun boodschap meer aandacht krijgt en hun impact groter wordt.